Већи број регистрованих средстава за заштиту биља из категорије хербицида на бази најважнијих хемијских група (1,2,4-триазинони, 1,3,5-триазини, анилиди, арилоксифенокси пропионати, ацетамилиди, бензоеве киселине, бензотиадиазинони, биприлиди, циклохексенони, деривати глицина, дипиридини, динитроанилини, фенил-карбамати, фенокси-карбоксилне киселине, фосфонати, хлорацетамиди, имидазолинони, изоксазоли, изоксазолидинони, пиридазинони, пиридин-карбоксилне киселине, оксадиазини, сулфонилурее, трикетони, триазини, триазинони, урее).

Средства се примењују у: виноградарској, воћарској, повртарској и ратарској производњи.

Типови формулација: EC, EW, SL, SC, OD, WG, WP.

Додатне информације о средствима за заштиту биља из категорије хербицида су доступне на захтев.

Почетна   |   Одрицање   |   English

БВ Комерц доо, Милете Јакшића 5, 21000 Нови Сад, Република Србија
Тел/Факс: 021 422680, Е-адреса: office@bvkomerc.co.rs